REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„www.yellownana.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.yellownana.pl, zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Yellow Nana Agnieszka Nieroda z siedzibą: 03-605 Warszawa, ul. Ogrodnicza 5b, posiadającą numer NIP 9471932093, zwaną dalej “Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.yellownana.pl, e-mail – sklep@yellownana.pl, adres korespondencyjny – 03-605 Warszawa, ul. Ogrodnicza 5b.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”. Zapisanie się do subskrypcji wymaga podania adresu e-mail oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

§ 3. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu YellowNana.pl jest firma YellowNana Agnieszka Nieroda.
 2. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, złożenie zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

  1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
  1. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
  1. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  1. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  1. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 • Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 • Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo a dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy oraz w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie LemonDucky.com ze sposobu dostawy „Wysyłka”: Kurier DPD / POCZTA POLSKA – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta firmie prowadzącej usługi księgowe. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, PayPal, karta płatnicza Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 • W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 • Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  – Kurier DPD, POCZTA POLSKA – Szczegóły jaki kurier doręczy przesyłkę Klient otrzyma wraz ze zmianą statusu zamówienia na wysłane bądź drogą mailową bądź po przesłaniu zapytania do Administratora.

 • Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adres: ul 03-605 Warszawa, ul. Ogrodnicza 5b, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@yellownana.pl
 • Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 • Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 • W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
 • Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
 • Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
 2. aktywne łącze internetowe,
 3. Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1GB,
 4. System operacyjny co najmniej Windows XP
 5. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 6. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 7. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 8. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1280×768.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 3. dokładny opisu danego produktu i jego cech,
 4. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatę za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,
 5. dotyczące sposobu i terminu zapłaty,
 6. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 7. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 8. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod linkiem www.yellownana.pl dostępnego po naciśnięciu przycisku – „do koszyka” nad opisem danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

  1. Imię i nazwisko lub/i nazwa firmy
  1. Adres e-mail
  1. Numer telefonu
  1. NIP / W przypadku chęci otrzymania faktury (Faktura nie zawiera podatku VAT – Podatnik VAT zwolnionym – art.113 ust.1 ustawy VAT).
 • Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam”. Po uzupełnieniu i przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 • W przypadku złożenia zamówienia mailowego przez Klienta poprzez wysłanie danych osobowych i specyfikacji produktu na adres sklep@yellownanal.pl i następnie jego opłacenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu.
 • Nie ma możliwości anulowania zamówienia przez Klienta po dokonaniu wpłaty pełnej kwoty, a także po wpłacie zadatku za zamówienie na konto Sklepu.
 • Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
  • Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  • W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 • Kolory przedstawione w sklepie mogą różnić się w zależności od ustawień monitora
 • Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie www.yellownana.pl oraz po zaksięgowaniu pełnej kwoty, bądź zadatku na koncie Sklepu.
 • Klient i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 • W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Shoper (Pay-by link lub za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), 

– przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

– poprzez płatność PayPal.

 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty pełnej kwoty przez Klienta
 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 1. Czas kompletowania Produktu wynosi do 30 dni od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 5 do 7 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem InPost, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm: DPD/POCZTA POLSKA. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Czas i koszty dostawy. Koszt przesyłek zagranicznych zostały określone w zakładce Czas i koszty dostawy.
 2. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta – Klient ponosi dodatkowy koszt wysyłki wg. cennika w sklepie + koszt naliczony przez Kuriera/Pocztę Polską za powrót paczki do nadawcy.
 3. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej – wraz ze zmianą statusu Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki od firmy kurierskiej. Przesyłkę można zlokalizować pod adresem firmy kurierskiej doręczającej paczkę.
 4. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego
 5. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura (Chęć otrzymania faktury jeśli nie zostanie podany numer NIP prosimy wpisać w pole komentarza do zamówienia). Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury. Faktura nie zawiera podatku VAT. Podatnik VAT zwolnionym – art.113 ust.1 ustawy VAT:
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  1. Adres zamieszkania/siedziby,
  1. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  1. Numer zamówienia,
  1. Adres korespondencyjny
 1. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 2. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym
 • Gwarancja dotyczy wad wynikających z procesu produkcyjnego, nie ma natomiast zastosowania:
 • do wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania Produktu tj. niezgodnego z jego przeznaczeniem lub właściwościami, w szczególności uszkodzeń mechanicznych takich jak rozerwania, nacięcia, przecięcia, złamania, wytarcia lub odbarwienia w wyniku reakcji na substancje, z którymi Produkty nie powinny mieć styczności.
 • w przypadku jakiejkolwiek ingerencji w Produkt, w szczególności w postaci napraw wykonywanych przez podmioty inne niż Sprzedawca lub przez samego Klienta.
 • w przypadku niewłaściwej konserwacji Produktu oraz naturalnego zużycia wynikającego z wpływu wody na Produkt.
 • naturalnego zużycia Produktu w wyniku jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.
 • Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@yellownana.pl lub listem poleconym na adres ul. Ogrodnicza 5b, 03-605 Warszawa.

 • Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 • Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 1. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 2. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 4. Paczki należy otwierać ostrożnie bez użycia noża/nożyka, użycie takiego narzędzia wiąże się z uszkodzeniem towaru. Paczki uszkodzone przy rozpakowywaniu przez Klienta nie mają możliwości reklamacji.
 5. Stan odebranego towaru należy sprawdzić w obecności kuriera, szczególnie jeśli stan taśmy bądź kartonu narusza wątpliwości Klienta. W momencie stwierdzenia uszkodzenia należy powiadomić kuriera doręczającego paczkę oraz Sklep, a wraz z kurierem należy spisać protokół szkody. Bez wypełnionego protokołu złożenie reklamacji u kuriera jest nie możliwe.

§ 7. Reklamacje uszkodzenia podczas transportu

 1.  Procedura reklamacyjna:

Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody. Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody (w protokole prosimy zaznaczyć dokładnie uszkodzenia kartonu – jest to ważne aby przypilnować kuriera do zaznaczenia, że karton został uszkodzony), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki (prosimy o jak najszybsze zgłoszenie a także o poinformowanie nas mailowe/telefoniczne). Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera(sugerujemy pozostawienie kartonu do czasu uzyskania decyzji od firmy kurierskiej). Na adres sklep@yellownana.pl prosimy także o przesłanie zdjęć uszkodzenia, zdjęć uszkodzeń kartonu a także skan protokołu szkody. 

Zgodnie z prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca. Jeśli natomiast przesyłka została zagubiona właścicielem towaru jest nadawca. Właściciel towaru powinien więc złożyć reklamację bezpośrednio do firmy kurierskiej.

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji: formularz reklamacyjny, zdjęcia uszkodzenia towaru, zdjęcia uszkodzenia kartonu, poprawnie spisany protokół szkody oraz potwierdzenie wartości przesyłki (faktura, paragon, kosztorys wytworzenia towaru).

Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, prosimy o przesłanie kopii decyzji na adres mailowy: sklep@yellownana.pl

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną  na adres: sklep@yellownana.pl Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem www.lemonducky.com/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Ogrodnicza 5b, 03-605 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 9. Produkt wykonywany jest pod indywidualne zamówienie Klienta. Klient określa kolor, imiona, daty, napisy, przez co produkt zostaje wyprodukowany według specyfikacji konsumenta w celu zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z obowiązującym prawem art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) nie obowiązuje zwrot towaru. 

§9 Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.yellownana.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Agnieszki Nierody wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Yellow Nana, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ogrodnicza 5b, 03-605 Warszawa, NIP: 9471832093. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.yellownana.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.ankakrystyniak.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Zajrzyj do nas na Facebook i Instagram

Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach i promocjach marki Yellow Nana?

Zapisz się do newslettera!

  © 2020 Yellow Nana Wszystkie Prawa Zastrzeżone

  Shopping cart

  0

  No products in the cart.

  Hit Enter to search or Esc key to close